Algemene Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ROTH SPARK TRAVEL

Artikel 1: de totstandkoming van de overeenkomst

De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Roth Spark Travel van een volledig ingevuld boekingsformulier via de website van Roth Spark Travel. Een schriftelijke bevestiging van de boeking wordt door Roth Spark Travel binnen 5 werkdagen na ontvangst verzonden.

1.2 Het aanbod van Roth Spark Travel is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.

1.3 Roth Spark Travel heeft een inspanningsverplichting om de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke foute of vergissingen in de uitgebreide reisbeschrijving binden Roth Spark Travel niet.

Artikel 2: de betaling

2.1 Na ontvangst van het volledig ingevulde boekingsformulier verstuurd Roth Spark Travel binnen 5 werkdagen een bevestiging met factuur waarin opgenomen een aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van 300€ per persoon.

2.2 De aanbetaling is deel van de reissom en dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum op de rekening van Roth Spark Travel bijgeschreven te zijn. Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis op de rekening Roth Spark Travel bijgeschreven te zijn.

2.3 Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis dient de gehele reissom in één keer betaald te worden.

2.4 Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder artikel 4 volledig van toepassing.

2.5 Indien de reiziger echter aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen overschreden zijn buiten zijn schuld dan vervalt het gestelde in het hierboven omschreven lid 2.4

Artikel 3: de reissom

3.1 De reissom van de groeps- en individuele reizen van Roth Spark Travel gelden per persoon. Deze reissom is gebaseerd op prijzen, tarieven, geldkoersen, overheidsheffingen en belastingen zoals deze bij Roth Spark Travel bekend waren op het moment van publicatie op de website van Roth Spark Travel.

3.2 In het geval van wijzigingen in deze prijzen, tarieven, geldkoersen, overheidsheffingen en belastingen behoudt Roth Spark Travel zich het recht voor tot wijziging van de reissom waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de reiziger.

3.3 Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger het recht om de reisovereenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen vijf dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling.

3.4 De gepubliceerde reissommen van individuele reizen zijn altijd ‘vanaf’-prijzen. Voorafgaand aan de boeking van een individuele reis wordt daarom altijd eerst een actuele offerte door Roth Spark Travel uitgebracht. De reis wordt dan geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.

Artikel 4: de annulering door de reiziger

4.1 De annulering dient schriftelijk te gebeuren per brief of e-mail en de datum dat Roth Spark Travel deze ontvangt geldt als annuleringsdatum.

4.2 Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger is deze naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten die voor de reiziger zijn gemaakt de volgende kosten verschuldigd bij annulering:

A) Bij annulering tot 56 dagen (exclusief)  voor vertrek: de geldende aanbetaling.

B) Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor vertrek: 50% van de reissom.

C) Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor vertrek: 75% van de reissom

D) Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of gedurende de reis: 100% van de reissom

4.3 Onder de totale reissom wordt verstaan het te betalen bedrag op de bevestiging/factuur.

Artikel 5: de annulering door Roth Spark Travel

5.1 Voor een groepsreis geldt het vereiste van een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis mogelijk niet zal worden uitgevoerd. Roth Spark Travel zal het vereiste aantal deelnemers altijd bij een reis vermelden.

5.2 De termijn waarop mededeling wordt gedaan over een eventuele opzegging van de reisovereenkomst is 30 dagen voor vertrek. Als het aantal deelnemers minder is dan het vereiste minimum voor een reis zal Roth Spark Travel overleggen of en hoe de reis (eventueel met aanpassingen) toch doorgang kan vinden.

5.3 Roth Spark Travel heeft het recht om onder gewichtige omstandigheden de reisroute te wijzigen, of de reis in zijn geheel te annuleren. In het laatste geval zal getracht worden om een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.

5.4 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan die omstandigheden die van invloed kunnen zijn op kwaliteit, veiligheid of uitvoering van de reis. Onvoldoende deelname is daaronder inbegrepen.

5.5 Indien deze gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen is Roth Spark Travel gerechtigd de overeenkomst voor de verdere reis te annuleren. Zij is dan verplicht voor de reiziger de terugreis te regelen en ook de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

5.6 Gewichtige omstandigheden kunnen consequenties hebben voor het verloop van het reisprogramma. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er naar een ander hotel moet worden uitgeweken of er een andere volgorde van het excursieprogramma moet worden gevolgd. Het mag duidelijk zijn dat deze gewichtige omstandigheden buiten de macht van Roth Spark Travel vallen en dat wij hier geen aansprakelijkheid voor kunnen nemen. Door onze kennis, ervaring en contacten ter plaatse kunt u er wel van op aan dat wij onze uiterste best doen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.

Artikel 6: de verplichtingen van Roth Spark Travel

6.1 Onverminderd het bepaalde in andere artikelen is Roth Spark Travel verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van tevoren over informeert.

6.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 6.1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 8.1

6.3 Roth Spark Travel is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend. Hieronder vallen schades, molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.

6.4 Wanneer Roth Spark Travel aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade of derving van zijn reisgenot, of voor de schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

6.5 Roth Spark Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Roth Spark Travel adviseert dringend een reis- en of annuleringskostenverzekering af te sluiten.

6.6 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

6.7 Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Roth Spark Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

6.8 De aansprakelijkheid van Roth Spark Travel voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger wordt beheerst door het Nederlands recht, met inachtneming van het volgende:

a. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de reiziger door het gebruik van enige door de reisorganisator beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal etc. b. Ook is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de vertraging en/of schade geleden door reizigers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuur rampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

Artikel 7: de verplichtingen van de reiziger

7.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Roth Spark Travel en de door haar aangewezen reisbegeleiding ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor alle schade door ongeoorloofde gedragingen.

7.2 Van de reiziger wordt een zodanig goede lichamelijk en psychische conditie verwacht dat de reis zonder gezondheidsrisico’s gemaakt kan worden. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken. Roth Spark Travel stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of risico’s van gebleken onvoldoende gezondheid van de reiziger tijdens de reis.

7.3 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis deel te nemen. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren zodat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisbegeleiding c.q. de reisorganisatie worden uitgesloten aan verdere deelname aan de reis. Er wordt geen restitutie op de reissom verleend. Indien en voor zover de uitsluiting, hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen  daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

7.4 Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

7.5 De reiziger zorgt voor een geldig paspoort dat na terugkomst in Nederland nog zeker zes maanden geldig moet zijn. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort neemt de reiziger de termijnen in acht die in de uitgebreide reisbeschrijving zijn genoemd voor het verkrijgen van de visa voor een reis.

Artikel 8: klachten

8.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar gemaakt te worden bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.

8.2 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Roth Spark Travel kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

8.3 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of Roth Spark Travel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

8.4 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient wordt deze door Roth Spark Travel niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hier redelijkerwijs geen verwijt treft. Roth Spark Travel geeft de reiziger hierover schriftelijke of via elektronische weg bericht.

8.5 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en beide partijen niet in alle redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 9: hulp en bijstand

Roth Spark Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te bieden indien noodzakelijk

9.1 Indien de oorzaak aan Roth Spark Travel is toe te rekenen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor Roth Spark Travel

9.2 Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Roth Spark Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dit geval voor rekening van de reiziger.

9.3 Indien de oorzaak noch aan de reiziger noch aan Roth Spark Travel is toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Roth Spark Travel bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.